PRECISION - webinar om råte i skog

Hele 167 stykk deltok på webinar om «PRECISION» prosjektet den 23. november.

Vi fikk høre flere interessante innlegg om foreløpige resultater fra prosjektet, som har mål om å redusere tap forårsaket av råte gjennom bedre informasjonstilgang og skogforvaltning. Videre skal prosjektet utvikle metoder som kan benyttes i andre sammenhenger innenfor norsk skogbruk. Webinaret vil gi oss informasjon om funn som er gjort så langt i prosjektet.
Dette prosjektet ledes av NIBIO, og er et er et samarbeid med NMBU, tømmeromsetningsorganisasjonene, Skogkurs samt flere utenlandske forskningsmiljøer. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom BIONÆR-programmet.

Webinaret hadde følgende program:

  • Introduksjon v/Ingeborg Anker-Rasch, Norges Skogeierforbund
  • Kort introduksjon til PRECISION-prosjektet v/Rasmus Astrup, NIBIO
  • Biologi og behandling av rotråte v/Ari Hietala, NIBIO
  • Innsamling av data om rotråte med hogstmaskin: en praktisk introduksjon v/Mathis Lunde, Skogkurs
  • Presis stedfesting av trær med hogstmaskin v/Lennart Noordermeer, NMBU
  • Status: Deteksjon av råte ved bruk av fjernmålingsdata v/Terje Gobakken, NMBU
  • Bruk av innsamlede råte data til utvikling av bestandkart over råte og bonitet v/Simon Berg, NIBIO
  • Bruk av råte og bonitetskart til støtte valg av skogbehandlingsstrategi v/ Rasmus Astrup, NIBIO
  • Erfaringer med presisjonsplanting i råteutsatte bestand v/Kjersti Holt Hanssen, NIBIO

På grunn av at prosjektet ikke er fullført kan vi dessverre ikke gjøre presentasjonene tilgjengelig.

Rotråte utgjør det største økonomiske tapet i norske skoger, og tapet, eller verdireduksjonen for gran, er anslått til mer enn 100 millioner kroner pr år. Å gjøre noe med omfanget av råte i skogen, vil kunne derfor gi økt økonomisk gevinst, men også føre til at mer tømmer kan brukes der klimanytten er størst.